Arburoža d.o.o. Novalja
Čiponjac jug 6, 53291 Novalja
+385 (0)53 661 824
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire društvo ARBUROŽA d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu ARBUROŽA d.o.o.. koji možete poslati na adresu društva:
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, 53 291 Novalja;
na broj faksa: 053/ 661-892;
elektroničkom poštom na: info@arburoza.hr ili donijeti osobno u sjedište društva ARBUROŽA d.o.o. radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:
Ivan Dabo, mag.iur.
Tel: 053/661-819
Fax: 053/ 661-892
e-mail: info@arburoza.hr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu – CSV
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – CSV
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Zahtjev za pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih
materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu