Arburoža d.o.o. Novalja
Čiponjac-Jug 6, 53291 Novalja
+385 (0)53 661 824
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Na području grada Novalje počelo je s radom reciklažno dvorište u poslovnoj zoni Čiponja. Investitor reciklažnog dvorišta je društvo Arburoža d.o.o. a sufinancirano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U cilju prilagodbe radnog vremena kupcima, odnosno prikupljanja što većih količina odvojenog otpada od 01.03.2016. godine mijenja se radno vrijeme rada reciklažnog dvorišta Novalja kako slijedi:
– Ponedjeljak, srijeda i petak od 09:00-15:00 sati
– Utorak i četvrtak od 10:00-17:00 sati
– Subota od 09:00-13:00 sati
– Nedjelja Zatvoreno

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta u periodu od 15.05.2019 do 15.09.2019.
– Ponedjeljak – Petak 09:00 – 17:00 sati
– Subota 09:00 – 17:00 sati
– Nedjelja Zatvoreno

Kontakt telefon:
053 662 558
097 646 9792

VRSTE OTPADA I UVJETI ZAPRIMANJA OTPADA U RECIKLAŽNOM

DVORIŠTU

Fizičke osobe (kućanstva) sa područja Grada Novalje mogu besplatno predati otpad koji je
naveden niže u tekstu.
Pravne osobe i obrtnici plaćaju zbrinjavanje otpada prema važećem cjeniku, kao i fizičke osobe
koje nemaju prebivalište na području Grada Novalje.
Kao dokaz o prebivalištu osoba koja predaje otpad dužna je predočiti osobnu iskaznicu prije
predaje otpada.
U reciklažom dvorištu otpad se zaprima odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju.
Za sekundarne sirovine (željezo, lim, bakar, aluminij, mesing, bronca, prokrom, kablovi,…) iz
vlastite imovine, fizičkim osobama, isplaćuje se naknada prema važećem cjeniku bez obzira na
mjesto prebivališta.
Fizička osoba koja prodaje sekundarne sirovine mora biti starija od 18 godina i posjedovati
valjanu osobnu iskaznicu. Iznos do 100,00 kn po transakciji se isplaćuje u gotovini, dok u slučaju
većeg iznosa predavatelj mora imati žiro račun na koji se uplaćuje novac u roku 3 radna dana od
predaje.

VRSTE OTPADA KOJI SE ZAPRIMAJU U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU:
Problematični otpad
20 01 13* otapala
20 01 14* kiseline
20 01 15* lužine
20 01 17* fotografske kemikalije
20 01 19* pesticidi
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofl uorougljike
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25
20 01 27* boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari
20 01 31* citotoksici i citostatici
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane
baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23,
koja sadrži opasne komponente
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući
prazne spremnike pod tlakom
Otpadni papir
15 01 01 ambalaža od papira i kartona
20 01 01 papir i karton
Otpadni metal
15 01 04 ambalaža od metala
20 01 40 metali
Otpadno staklo
15 01 07 staklena ambalaža
20 01 02 staklo
Otpadna plastika
15 01 02 ambalaža od plastike
20 01 39 plastika
Otpadni tekstil
20 01 10 odjeća
20 01 11 tekstil
Krupni (glomazni) otpad
20 03 07 glomazni otpad
Jestiva ulja i masti
20 01 25 jestiva ulja i masti
Boje
20 01 28 boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27
Deterdženti
20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29
Lijekovi
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31
Baterije i akumulatori
20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33
Električna i elektronička oprema
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i
20 01 35