Arburoža d.o.o. Novalja
Čiponjac jug 6, 53291 Novalja
+385 (0)53 661 824
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Zahtjev za odvoz krupnog otpada
Popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom


Sukladno članku 45. i članku 46. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj: 31/17), Korisnik javne usluge može predati krupni (glomazni) otpad na sljedeće načine:

1. po ispunjenom i predanom Zahtjevu za odvoz krupnog (glomaznog) otpada i u dogovoru s Davateljem javne usluge, bez naknade, do ukupno 3 m3 godišnje i to samo u periodu od 15.9. do 01.06. Izvan tog perioda korisnik usluge dužan je krupni (glomazni) otpad sam dovesti u reciklažno dvorište.

2. po ispunjenom i predanom Zahtjevu za odvoz krupnog (glomaznog) otpada i u dogovoru s Davateljem javne usluge za količine koje su izvan količina od 3m3, uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge i to samo u periodu od 15.9. do 01.06. Izvan tog perioda korisnik usluge dužan je krupni (glomazni) otpad sam dovesti u reciklažno dvorište i platiti zbrinjavanje prema cjeniku.

3. samostalno u reciklažnom dvorištu uz ili bez naknade, ovisno o ukupnoj godišnjoj količini predanog krupnog(glomaznog) otpada.

Odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama, osim na dan preuzimanja istoga od strane Davatelja javne usluge, uz dogovor sa Davateljem javne usluge, je zabranjeno.
Korisnik usluge smije davatelju usluge predati isključivo otpad koji se prema vrsti predmeta i tvari smatra krupnim (glomaznim) otpadom, sukladno Naputku o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj: 79/15).