Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) davatelj javne usluge dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. 

 

Temeljem navedenog provodimo ovo javno savjetovanje u trajanju od 09.05.2022. do 09.06.2022. godine za Prijedlog Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Novalje koji se primjenjuje od 01.07.2022. godine.

 

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija “kućanstvo” i kategorija “ne kućanstvo”. Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju “kućanstvo” jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge za kategoriju “ne kućanstvo” mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju.

 

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na adresu elektroničke pošte: info@arburoza.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku Grada Novalje na davanje suglasnosti.

 

 

 

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU

GRADA NOVALJE

 

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE

Kategorija korisnika Kućanstvo:

 • 59,00 kn

Kategorija korisnika Ne Kućanstvo – korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost:

 • 79,00 kn

 

CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA U SKLOPU REDOVNE JAVNE USLUGE

Sve kategorije korisnika usluge plaćaju cijenu preuzimanja/otvaranja spremnika za miješani komunalni otpad u sklopu javne redovne usluge:

Veličina spremnika MKO Cijena (kn)
Spremnik 17-22 litara (otpadomjer) / jedno otvaranje 2,00
Spremnik 120 litara / jedan odvoz 9,60
Spremnik 240 litara / jedan odvoz 24,00
Spremnik 360 litara / jedan odvoz 43,00
Spremnik 1100 litara / jedan odvoz 165,00
Spremnik 5.000 litara (polu podzemni) / jedan odvoz 450,00

 

CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA IZVAN REDOVNE JAVNE USLUGE – PO POZIVU

Sve kategorije korisnika usluge plaćaju cijenu preuzimanja spremnika za miješani komunalni otpad izvan redovne javne usluge – po pozivu:

Veličina spremnika MKO Cijena (kn)
Spremnik 120 litara / jedan odvoz 18,00
Spremnik 240 litara / jedan odvoz 32,00
Spremnik 360 litara / jedan odvoz 56,00
Spremnik 1.100 litara / jedan odvoz 215,00

 

Napomena: Na sve cijene iz Cjenika obračunava se PDV.

 

OBRAZLOŽENJE CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU

GRADA NOVALJE

 

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) (u daljnjem tekstu: Zakon)  Cjenik javne usluge (u daljnjem tekstu: Cjenik) je opći akt koji donosi davatelj usluge na temelju Odluke o načinu pružanja javne usluge određene jedinice lokalne samouprave.

Odluka o načinu pružanja javne usluge Grada Novalje (u daljnjem tekstu: Odluka) usvojena je na Gradskom vijeću Grada Novalje na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2022. godine (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/22)

Davatelj javne usluge na području Grada Novalje je trgovačko društvo ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, 53291 Novalja, OIB 65785118677.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge, a struktura cijene javne usluge sastoji se od: cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Na području pružanja javne usluge primjenjuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo i jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Cjenikom se zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo određuje jedinična cijena za preuzimanje volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada.

Cjenik se donosi za područje pružanja javne usluge i sadrži cijenu u kunama za volumen preuzetog spremnika miješanog komunalnog otpada.

 

Prijedlog cjenika s obrazloženjem iznosa cijene i izmjene cijene

 

Ulazni podaci:

 • Ukupni godišnji troškovi javne usluge za Grad Novalju: 8.696.486,15 kn (prema IRDJU obrascu za 2021. godinu)
 • Planirana godišnja ulaganja u sustav gospodarenja otpadom na području Grada Novalje za 2022. godinu: 3.083.171,00 kn

 

 • Abrol kiper – novo vozilo nabavljeno u siječnju 2022. godine uz potporu EU Fondova – ukupna cijena 1.848.750, 00 s PDV-om, učešće trgovačkog društva Arburoža d.o.o. iznosi 342.171,00 plus kompletan iznos PDV-a na cijeli iznos cijene vozila.
 • Vozilo za prijevoz otpada kapacitet 5m3530.000,00 kn
 • Vozilo za prijevoz otpada kapaciteta 7 m31.030.000,00 kn
 • Nabava spremnika raznih litraža (120 l – 1.100 l) – 99.000,00 kn
 • Nabava 2 rolo kontejnera kapacitet 23 m3 i 30 m3 – oko92.000,00 kn
 • Nabava elektromotora za ulazna vrata (reciklažno dvorište, odlagalište ulaz u garažu) – oko 30.000,00 kn
 • Nabava dodatnih vrećica za BKO, metalnu ambalažu i staklo – 10.000,00 kn
 • Povećanje cijene goriva ( godišnja procjena iznosa) – 250.000,00 kn
 • Upošljavanje novih djelatnika u sortirnici (procjena od 1.7. 2022. godine), 4 djelatnika – 220.000,00 kn (trošak plaće, obrazovanje itd.)
 • Povećanje plaća stalnim uposlenicima (8% od 1.1.2022. godine) godišnji trošak povećanja 480.000,00 kn

 

 • UKUPNO: oko 3.083.171,00 kn

                                                                                                         

Ukupni godišnji troškovi za 2022. godinu: oko 11.779.657,15 kn

 

 • Korisnika kućanstvo: 6305 korisnika
 • Korisnika ne kućanstvo: 3133 korisnika

 

Obavezna minimalna javna usluga

Procjena:

Udio troškova davatelja usluge koji se odnosi na obveznu minimalnu javnu uslugu (iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu): 7.434.024,00 kn.

 

Izračun – obavezna minimalna javna usluga:

Minimalna javna usluga korisnika kućanstvo: godišnji trošak – 4.463.940,00 kn

= 4.463.940,00 kn / (6.305 korisnika * 12 mjeseci) = 59,00 kn

Minimalna javna usluga korisnika ne kućanstvo: godišnji trošak – 2.970.084,00 kn

= 2.970.084,00 kn / (3.133 korisnika * 12 mjeseci) = 79,00 kn

 

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada:

Procjena:

Udio troškova davatelja usluge koji se odnosi na količinu predanog komunalnog otpada (preostali troškovi prijevoza i obrade otpada miješanog komunalnog otpada, biootpada, glomaznog otpada): 2.909.592,00 kn (1.726.338,00 kn kućanstvo + 1.183.254,00 kn ne kućanstvo)

Udio troškova davatelja usluge koji se odnosi na količinu predanog komunalnog otpada u izvanrednom odvozu, po pozivu: 1.436.382,00 kn

 

Procjena godišnje proizvodnje miješanog komunalnog otpada na području Grada Novalje u redovnom odvozu: 27.543.480 litara (18.839.880 litara kućanstvo + 8.703.600 litara ne kućanstvo)

Procjena godišnje proizvodnje miješanog komunalnog otpada na području Grada Novalje u izvanrednom odvozu (po pozivu): 8.051.040 litara

 

Kućanstvo (sezona: 3 mjeseca)

Spremnik Broj spremnika Mjesečno odvoza / otvaranja u sezoni Mjesečno odvoza / otvaranja van sezone Godišnje ukupno odvoza / otvaranja Godišnji broj odvoza / otvaranja * broj spremnika)

(A)

Godišnji troškovi po spremniku

(B)

Cijena preuzimanja pojedinog spremnika

(B / A)

17-22 l (otpadomjer) 77 20 8 132 10.164 20.328,00 kn 2,00 kn / spremnik
120 3.045 4 2 30 91.350 876.960,00 kn 9,60 kn / spremnik
240 662 4 2 30 19.860 476.640,00 kn 24,00 kn / spremnik
360 254 4 2 30 7.620 327.660,00 kn 43,00 kn / spremnik
1.100 5 4 2 30 150 24.750,00 kn 165,00 kn / spremnik
4.043 252 1.726.338,00 kn

 

 

Preuzimanje spremnika za miješani komunalni otpad u sklopu javne usluge  – kućanstvo:

 

Veličina spremnika MKO Cijena (kn)
Spremnik 17-22 litara (otpadomjer) / jedno otvaranje 2,00
Spremnik 120 litara / jedan odvoz 9,60
Spremnik 240 litara / jedan odvoz 24,00
Spremnik 360 litara / jedan odvoz 43,00
Spremnik 1100 litara / jedan odvoz 165,00
Spremnik 5.000 litara (polu podzemni) / jedan odvoz 450,00

 

Ne kućanstvo (sezona: 3 mjeseca)

Spremnik Broj spremnika Mjesečno odvoza / otvaranja u sezoni Mjesečno odvoza / otvaranja van sezone Godišnje ukupno odvoza / otvaranja Godišnji broj odvoza / otvaranja * broj spremnika)

(A)

Godišnji troškovi po spremniku

(B)

Cijena preuzimanja pojedinog spremnika

(B / A)

17-22 l (otpadomjer) 30 20 8 132 3.960 7.920,00 kn 2,00 kn / spremnik
120 93 4 2 30 2.790 26.784,00 kn 9,60 kn / spremnik
240 237 4 2 30 7.110 170.640,00 kn 24,00 kn / spremnik
360 29 4 2 30 870 37.410,00 kn 43,00 kn / spremnik
1.100 190 4 2 30 5.700 940.500,00 kn 165,00 kn / spremnik
579 252 1.183.254,00 kn

 

 

Preuzimanje spremnika za miješani komunalni otpad u sklopu javne usluge  – ne kućanstvo:

 

Veličina spremnika MKO Cijena (kn)
Spremnik 17-22 litara (otpadomjer) / jedno otvaranje 2,00
Spremnik 120 litara / jedan odvoz 9,60
Spremnik 240 litara / jedan odvoz 24,00
Spremnik 360 litara / jedan odvoz 43,00
Spremnik 1100 litara / jedan odvoz 165,00
Spremnik 5.000 litara (polu podzemni) / jedan odvoz 450,00

 

 

 

Preuzimanje miješanog komunalnog otpada izvan redovnog odvoza – po pozivu (3 mjeseca sezone)

 

Spremnik Broj spremnika Mjesečno izvanrednog odvoza / otvaranja u sezoni Godišnje ukupno odvoza / otvaranja Godišnji broj odvoza / otvaranja * broj spremnika)

(A)

Godišnji troškovi po spremniku

(B)

Cijena preuzimanja pojedinog spremnika

(B / A)

17-22 l (otpadomjer) 30 10 30 900,00 1.800,00 kn 2,00 kn / spremnik
120 93 12 36 3.348,00 60.264,00 kn 18,00 kn / spremnik
240 237 10 30 7.110,00 227.520,00 kn 32,00 kn / spremnik
360 29 9 27 783,00 43.848,00 kn 56,00 kn / spremnik
1.100 190 9 27 5.130,00 1.102.950,00 kn 215,00 kn / spremnik
579 150 1.436.382,00 kn

 

Preuzimanje spremnika za miješani komunalni otpad izvan redovnog odvoza – po pozivu

 

Veličina spremnika MKO Cijena (kn)
Spremnik 17-22 litara (otpadomjer) / jedno otvaranje 2,00
Spremnik 120 litara / jedan odvoz 18,00
Spremnik 240 litara / jedan odvoz 32,00
Spremnik 360 litara / jedan odvoz 56,00
Spremnik 1.100 litara / jedan odvoz 215,00

 

 • Minimalna javna usluga – ukupno godišnje: 7.434.024,00 kn
 • Preuzimanje miješanog komunalnog otpada – ukupno godišnje: 4.345.974,00 kn
 • Ukupni godišnji prihodi: 11.779.998,00 kn

 

KORISNICI KUĆANSTVO

    Cijena javne usluge – odvoza mjesečno
Spremnik Jedno preuzimanje spremnika 2 x mjesečno 4 x mjesečno 8 x mjesečno 12 x mjesečno 20 x mjesečno
Otpadomjer 17-22 l 2,00 kn 63,00 kn 67,00 kn 75,00 kn 83,00 kn 99,00 kn
Spremnik 120 l 9,60 kn 78,20 kn 97,40 kn 135,80 kn 174,20 kn 251,00 kn
Spremnik 240 l 24,00 kn 107,00 kn 155,00 kn 251,00 kn 347,00 kn 539,00 kn
Spremnik 360 l 43,00 kn 145,00 kn 231,00 kn 403,00 kn 575,00 kn 919,00 kn
Spremnik 1.100 l 165,00 kn 389,00 kn 719,00 kn 1.379,00 kn 2.039,00 kn 3.359,00 kn

 

KORISNICI NE KUĆANSTVO

 

    Cijena javne usluge – odvoza mjesečno
Spremnik Jedno preuzimanje spremnika 2 x mjesečno 4 x mjesečno 8 x mjesečno 12 x mjesečno 20 x mjesečno
Spremnik 120 l 9,60 kn 98,20 kn 117,40 kn 155,80 kn 194,20 kn 271,00 kn
Spremnik 240 l 24,00 kn 127,00 kn 175,00 kn 271,00 kn 367,00 kn 559,00 kn
Spremnik 360 l 43,00 kn 165,00 kn 251,00 kn 423,00 kn 595,00 kn 939,00 kn
Spremnik 1.100 l 165,00 kn 409,00 kn 739,00 kn 1.399,00 kn 2.059,00 kn 3.379,00 kn

 

 

 

Promjena cijene javne usluge provodi se zbog obaveza koje su proizašle stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), a tiču se cijene javne usluge, kao i zbog povećanja troškova rada komunalne tvrtke.

 

S obzirom da postojeći cjenik za cijenu javne usluge uračunava površinu nekretnine, broj članova domaćinstva i veličinu spremnika za miješani komunalni otpad, u nastavku je dana usporedba postojećih cijena javne usluge za 1 odvoz tjedno spremnika od 120 l i 240 l i predloženih cijena javne usluge za 1 odvoz tjedno spremnika od 120 l i 240 l.

 

 

 

NOVI CJENIK – 4 odvoza mjesečno

 

Spremnik Minimalna javna usluga Preuzimanje pojedinog spremnika Cijena javne usluge – 4 odvoza mjesečno
120 l 59,00 kn 9,60 kn 97,40 kn
240 l 24,00 kn 155,00 kn

 

STARI CJENIK – 4 odvoza mjesečno

 

Članovi kućanstva Spremnik Preuzimanje pojedinog spremnika Površina nekretnine
50 m2 100 m2 200 m2 300 m2 500 m2
1 120 l 6,00 kn 56,00 kn 88,00 kn 152,00 kn 216,00 kn 344,00 kn
2 57,00 kn 90,00 kn 156,00 kn 222,00 kn 354,00 kn
3 42,88 kn 76,58 kn 151,32 kn 234,26 kn 386,85 kn
4 240 l 12,00 kn 83,00 kn 118,00 kn 188,00 kn 258,00 kn 398,00 kn
5 84,00 kn 120,00 kn 192,00 kn 264,00 kn 408,00 kn

 

RAZLIKA – 4 odvoza mjesečno

 

Spremnik Preuzimanje pojedinog spremnika Površina nekretnine
50 m2 100 m2 200 m2 300 m2 500 m2
120 l +3,60 kn +41,40 kn +9,40 kn -54,60 kn -118,60 kn -246,60 kn
+40,40 kn +7,40 kn -58,60 kn -124,60 kn -256,60 kn
+54,52 kn +20,82 kn -53,92 kn -136,86 kn -289,45 kn
240 l +12,00 kn +72,00 kn +37,00 kn -33,00 kn -103,00 kn -243,00 kn
+71,00 kn +35,00 kn -37,00 kn -109,00 kn -253,00 kn
Spremnik Preuzimanje pojedinog spremnika Površina nekretnine
50 m2 100 m2 200 m2 300 m2 500 m2
120 l +60% +73,93% +10,68% -35,92% -54,91% -71,69%
+70,88% +8,22% -37,56% -56,13% -72,49%
+127,15% +27,19% -35,63% -58,42% -74,82%
240 l +100% +86,75% +31,36% -17,55% -39,92% -61,06%
+84,52% +29,17% -19,27% -41,29% -62,01%

 

 • sve cijene su iskazane bez PDV-a